OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Pre-NOV-ljen Zakon o dajatvah za motorna vozila

Novi Zakon o dajatvah za motorna vozila uvaja dajatev na odjavljeno vozilo - v skrbi za bolj čisto okolje in za odgovornejše ravnanje z izrabljenimi vozili!

Državni zbor je septembra 2017 sprejel nov Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki je zamenjal Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Zakon je, razen nekaterih členov, začel veljati 14.10.2017. Glavna razloga za nov zakon sta bila uskladitev nejasnosti v veljavni ureditvi plačevanja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in uvedba nove dajatve za odjavljena vozila, ki naj bi spodbudila lastnike izrabljenih (odjavljenih) vozil, da poskrbijo za ustrezno razgradnjo teh vozil.

Že od uvedbe veljajo naslednje spremembe:

  • sprememba, ki se nanaša na velike družine in rejniške družine: vozila, za katera se plačuje nižja letna dajatev v višini 50 % se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Sprememba se smiselno uporablja tudi za rejniške družine.
  • sprememba glede oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov: vozila nimajo več omejitve na delovno prostornino motorjev, temveč na moč do vključno 150 kW in dopolnilo zakona o dokazilu za uveljavljanje pravice za oprostitev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo. Kot dokazilo po novem velja le odločba CSD o priznanju dodatka za nego otrok.
  • sprememba pri polnoletnih osebah: vozilo je sedaj lahko registrirano tudi na starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim polnoletna oseba živi na istem naslovu.

Vračilo letne dajatve je možno samo za tisto leto, v katerem je bila dajatev plačana in iz razlogov, ki jih navaja zakon ob odjavi vozila. Če lastnik neke pravice ob plačilu letne dajatve ne uveljavlja, zakon ne predvideva vračila!

Določbe 14., 15. in 16. člena, ki se nanašajo na dajatve za odjavljeno vozilo se uveljavijo s 1. aprilom 2018. Ta novost, ki velja le za vozila, ki se jih odjavi, je bila uvedena zaradi več razlogov, najpomembnejši pa sta priporočilo Računskega sodišča ter skrb države za večjo učinkovitost sistema ravnanja z izrabljenimi vozili. Ta dajatev se uvaja samo za določene kategorije vozil in sicer: M1 – vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža, N1 – vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in L2e – trikolesna vozila. Plačilo bo potrebno le, če lastnik vozila ne bo registriral oziroma podaljšal registracije vsaj v roku enega leta od nakupa oz. poteka registracije oz. ne bo ravnal v skladu z drugimi možnostmi, ki jih predvideva zakon – torej, da bo vozilo bodisi prodal ali pa poskrbel za razgradnjo vozila pri za to pooblaščenih organizacijah. S tem naj bi se tudi preprečila prodaja vozil po delih ter nelegalna trgovina z rabljenimi deli vozil.

S 1. junijem 2018 pa se uveljavljajo naslednje določbe: letna dajatev se ne plačuje več za starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo (to so vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o varstvu kulturne dediščine), omogočeno je plačilo letna dajatev za obdobje in vračilo sorazmernega dela za dneve do poteka dobe registracije vozila.